18 въпроса към кмета за въздуха в Пловдив

Йордан Иванов
6.3.2024
15.1.2020
18 въпроса към кмета за въздуха в Пловдив
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Днес, 15.01.2020 г. общинските съветници от Демократична България депозират питане към кмета Здравко Димитров с 18 въпроса, свързани с въздуха в Пловдив. Кризата с опасното замърсяване на въздуха в Пловдив е актуална и днес. През изминалите дни, при контактите и проведените срещи на общинските съветници от Демократична България с граждани и граждански организации от Пловдив, получихме много запитвания от съгражданите ни относно извършените действия от Община Пловдив, за борбата й с мръсния въздух, като превенция и грижата за здравето на пловдивчани.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Ние считаме, че предвид високите нива на замърсеност на въздуха и последователната политика на община Пловдив по неглижиране на този проблем, е от ключова важност пловдивчани да разберат отговорите на следните въпроси:

1. За календарните 2018 г. и 2019 г. отчетена ли е промяна в показателите отинвентаризацията на емисиите на замърсители на атмосферния въздух в гр. Пловдив спрямо предходни години (2015г., 2016г., 2017г.)?

2. Каква е промяната на емисиите В Пловдив наФПЧ10 и ФПЧ2, 5 в периода 01.10.2018г. – 01.04.2019г. спрямо същите отоплителни периоди на 2016-2017г. и 2017-2018г.?

3. За периода 01.01.2014 – 31.12.2019г., каква е динамиката на показателите на заболеваемост и болестност за"Астма“ (МКБ10)J45.1, J46 и "Бронхит хроничен неуточнен обструктивен"(МКБ10)J42, на групите лица от 0-7 и 7-14 години в Пловдив?

4. На каква сума възлизат заплатените средства от общинския бюджет за календарната 2019 г. за намаляване замърсяването на въздуха в гр. Пловдив и какви конкретни мерки са реализирани за 2019г.?

5. На каква сума възлизат привлечените от Община Пловдив средства за намаляване замърсяването на въздуха в гр. Пловдив с ФПЧ10 и ФПЧ2,5 за 2019 г.? Има ли привлечени средства по програми и проекти, които не се финансират от фондове на ЕС и ЕИП?

6. Какви мерки са прилагани в дните с концентрации на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 над позволените средноденонощни стойности по смисъла на приложение № 5 към чл. 9 от Наредба № 12/15.06.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух?

7.Колко и кои от поставените цели според Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г. (Програмата 2018-2023 г.) са изпълнени до 31.12.2019?

8. Извършени ли са анкети с жители на гр. Пловдив и анализ за оценяване на приложените до момента мерки от Община Пловдив за изпълнение на Програмата 2018-2023 г.? Ако да, къде са публикувани резултатите от анкетите и анализите?

9. При превишаване допустимите норми на замърсяване на въздуха как се информират жителите на гр. Пловдив за необходимостта от прилагане на действия за превенция на здравето?

10.Колко и на кои места/адреси/ на територията на община Пловдивса разположени електронни табла, за представяне в реално времена резултатите отданните на междуведомствената система за мониторинг за замърсяване на въздуха?

11.На какъв етап са обявенитепрез 2018г. предпроектни проучвания за броя домакинства и нагласите на населението, ползващо дърва и въглища, във връзка с възможностите за подмяна на индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, проект „ Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“, финансиран съссредства от ОП „Околна среда“2014-2020?

12.Какъв е броя на подадени заявления от жителите на гр. Пловдив до 31.12.2019г. за подмяна на уреди за отопление на твърдо гориво по същия проект?

13. По какви критериии сценарий ще се извърши плануваната подмяна на уредите за битово отопление на твърдо гориво на одобрените домакинства ?

14. На какви критерии за екодизайн по смисъла на Директива 2009/125/ЕО за изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението, следва да отговарят отоплителни устройства, които ще се закупят от Община Пловдив?

15. Планирано ли е монтиране на допълнителни автоматични измервателни станции за атмосферен въздух в гр. Пловдив в периода от 2020 до2023 г.?

16.Планирано ли е създаване в Пловдив на зони с ниски емисии на вредни вещества или зони с ограничение на употребата на определени видове горива или определени видове уреди за отопление в същия период?

17. Предвидени ли са мерки за намаляване замърсяването на въздуха в Генералния план за организация на движението в Пловдив и ако да, какви са те конкретно?

18. По какви разписаникритериии ипоказателиОбщина Пловдив осъществява контрол и приема за реално и качествено извършването науслугите "машинно метене" и "машинно миене" на уличната мрежа"?

Ръководство на Демократична България
15.01.20120 г.