Кметът да спази закона като проведе конкурс за "КМЕТ" на Стария Град

Йордан Иванов
6.11.2020
2.3.2020
Кметът да спази закона като проведе конкурс за "КМЕТ" на Стария Град
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Демократична България и независимите общински съветници Слави Георгиев и Костадин Гаров депозираме предложение, с което искаме общински съвет Пловдив да задължи кмета да спази Закона за закрила и развитие на културата. Именно този закон предвижда длъжността директор на ОИ „Старинен Пловдив“ да бъде заемана след проведен конкурс.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Нашите конкретни искания са следните:

• Кметът в срок до 30.04.2020г. да стартира процедура по Кодекса на труда за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на ОИ „Старинен Пловдив“.

• В комисията по допускане до конкурс за длъжността „директор“ на ОИ „Старинен Пловдив“ да бъде включен един общински съветник.

• В комисията по провеждане на конкурса за длъжността „директор“ на ОИ „Старинен Пловдив“ да бъдат включени трима общински съветници.

Припомняме, че Старият Пловдив е обявен за Архитектурно-исторически резерват, през 1979 получава златен европейски медал за опазване паметниците от миналото, а от 2011г. е и в списъка на археологическите резервати. Към днешна дата общинският институт „Старинен Пловдив“ е една от най-значимите институции в Пловдив, които имат за задача да извършват и управляват дейности по опазване и закрила на движими и недвижими културни ценности. Институтът популяризира  българското духовно и културно - историческо наследство, организира също и осъществява редица културни дейности и прояви. Чрез своите експерти ОИ „Старинен Пловдив“ участва в изготвянето и координацията по изпълнение на стратегията за опазване на културното наследство на територията на общината, координира мероприятия по благоустройство, инфраструктура, озеленяване, чистота, външно колоритно оформление, реклама, сигнализация и маркировка на територията на АИР „Старинен Пловдив“.

Това многообразие от дейности налага управлението на общинския институт да бъде свързано с ясна визия за развитието на архитектурно-историческия резерват, да бъдат обосновани всички мероприятия  по консервация и реставрация на културните ценности по реда на Закона за културното наследство. Освен в областта на културата от управляващия ОИ „Старинен Пловдив“ се очаква да има визия и за културно-информационната, експозиционна и популяризаторска дейност за използване на наследството, както да има стратегия за управление на стопанската дейност на общинския институт, която е свързана с производството и разпространението на сувенирни материали, реплики и апликации, организиране и осъществяване на културни мероприятия, прояви, отдаване под наем и др.

Назначаването на длъжността „директор“ на ОИ „Старинен Пловдив“ на лице, което не е представило нито пред ръководството на общината, нито пред обществеността своята визия за развитие на АИР „Старинен Пловдив“ поставя пред съмнение качественото му управление.