Отворено писмо до европейските лидери

Йордан Иванов
6.3.2024
13.2.2018
Отворено писмо до европейските лидери
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Пише Ви един млад и вероятно наивен, но убедено вярващ в ценностите на най-големия и мощен икономически и социален съюз в историята на човечеството, политик и преди всичко гражданин.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

Уважаеми г-н Юнкер, председател на Европейската Комисия,
Уважаеми г-н Туск, председател на Европейския Съвет,
Уважаеми г-н Таяни, председател на Европейския Парламент, 

Уважаеми г-н Дол, председател на Европейската Народна Партия,
Уважаеми представители на институциите на свободна Европа, I am possibly a naïve young politician, but first and foremost I am a citizen, who strongly believes in the values of the largest and most powerful economic and social unions in human history.(English below)

Пише Ви един млад и вероятно наивен, но убедено вярващ в ценностите на най-големия и мощен икономически и социален съюз в историята на човечеството, политик и преди всичко гражданин.


Европа за мен е сбъдната мечта.
Европа за мен е моето семейство.
Европа за мен е власт на закона и меритокрация в чистия й вид.
Европа за мен е справедливост, сигурност и свобода.
Европа за мен е солидарност - това са местните общности, които решават проблемите си сами и хората в тях държат един на друг.
България, моята родина, е част от Европейското семейство, което е и най-голямата постигната национална цел от самите нас.

Аз съм притеснен.
Притеснен съм от това, че Вие не виждате какво се случва в България. Оставам с усещането, че единственото нещо, което Ви интересува, са добрите отношения с водещата политическа партия в България. С това си Ваше отношение по безпрецедентен начин легитимирате премиер-министъра на Република България като човек, който се ползва с Вашето доверие.

Нека Ви разкажа какво се случва в родната ми страна:
Тук се краде частна собственост със съдействието на българската прокуратура и държавните институции.
Тук се заглушават единствените останали обективни медии чрез държавна репресия.
Тук имаме неефективна и корумпирана съдебна система.
Тук имаме всевластен главен прокурор по руски модел, който обслужва корпоративните интереси на водещи политически фигури в страната.
Тук ни налагат най-авторитарната структура на публичните финанси в Европа, която ни нарежда на последно място по децентрализация на правомощия и ресурси.
Тук местните общности и кметовете нямат глас и правомощия за каквото и да е било, защото дори парите за изграждане на пешеходните пътеки в селата се отпускат от централната власт.
Тук чрез еврофондовете се злоупотребява с парите на европейските данъкоплатци, като се купуват политическо влияние, медии и избори.
Тук никой не се интересува от ефекта на парите от еврофондовете, важното е бързо усвояване на цифри.
Тук имаме пълно срастване на политическа и съдебна власт, за да се задоволяват големите корпоративни интереси на олигарси, политици и бизнесмени.
Тук се случват корупционни афери за милиарди, които се прикриват от управляващите и прокуратурата зад бутафорни обвинителни актове от по няколко хиляди страници.
Тук е така.
Не отговаря на европейските ценности, нали?

Вие можете да се направите на изненадани след всичко, което Ви казвам, и да продължите мълчанието.
Вие можете да решите и да ни споделите нещо по въпроса.
Добре е да направите второто, защото най-малко няколкостотин хиляди български граждани очакват от Вас сигнал, че знаете какво се случва на нашата територия. Нямам претенции да артикулирам чрез това писмо волята на тези стотин хиляди човеци, но имам претенцията, че в България живеят повече от милион добри българи, които са почтени европейци и държат на почтеността в човешките дела. Разговарям с десетки хора всеки божи ден и да, виждам разочарованието им от Вашето мълчание. За тях то е позор.

Ако не го направите, ако нищо не ни споделите, ако продължавате да мълчите пред всички безпрецедентни атентати срещу демокрацията в България, бих искал да Ви уведомя, че разочарованието на хората от сегашната власт в България, ще продължи да се превръща бавно и постепенно, но съвсем сигурно и безвъзвратно, към разочарование от Европа и европейските институции.

Аз отказвам да приема, че лидерите на Европа могат да мълчат, когато пред тях се погазва правовия ред.
Аз отказвам да приема, че лидерите на Европа могат да мълчат, когато пред тях се погазва върховенството на закона и справедливостта в една европейска държава.
Ако чрез Вашето мълчаливо съгласие, настъпи моментът, в който приема, че всичко това е възможно да се случва безнаказано в Европейска България, то тогава ще съм абсолютно убеден, че пътят на цялата общност е предопределен в посока към социална катастрофа.
Тази катастрофа ще е последица от слабо политическо лидерство, което е гледало само собствения си интерес.

Бъдещето на Европейската общност няма да бъде предопределено от външни атаки, а от силно или слабо лидерство, което реагира адекватно или се снишава, когато се погазват човешки права!

С уважение и мечта за Силна България в Единна Европа,
Йордан Иванов
Председател на ДСБ Пловдив
Член на Националното Ръководство на ДСБ, част от ЕНП
Основател на Национален Клуб България на Регионите
contact@yordanivanov.com


Dear Mr. Juncker, President of the European Commission,
Dear Mr. Tusk, President of the European Council,
Dear Mr. Tajani, President of the European Parliament,
Dear Mr. Daul, President of the European People’s Party (EPP),
Dear Representatives of Free Europe’s Institutions,

I am possibly a naïve young politician, but first and foremost I am a citizen, who strongly believes in the values of the largest and most powerful economic and social unions in human history.

For me, Europe is a dream come true.
For me, Europe is my family.
For me, Europe stands for the rule of law and meritocracy.
For me, Europe stands for justice, security and freedom.
For me, Europe stands for solidarity, consisting of local communities, who independently solve their own problems  and care for each other.
My country, Bulgaria, has joined the European family, which has been our biggest achievement to date.

I am worried.
I am worried that you do not see what is going on in Bulgaria. I have the impression that your primary goal is to keep a good relationship with the leading political party in Bulgaria. Such an attitude legitimises in an unprecedented manner the prime-minister of the Republic of Bulgaria as a politician who has won your trust.

But let me tell you what is happening in my country:
Here, private property is being stolen with the help of the Public Prosecutor’s Office and other institutions.
Here, the few remaining independent media are being muzzled by a repressive state machine.
Here, we have an inefficient and corrupt legal system.
Here, following the Russia model, we have an omnipotent Public Prosecutor who protects the business interests of our leading political figures.
Here, we are experiencing an extremely authoritarian policy of how European public funds are distributed, which places us in the bottom rankings of decentralisation of  decision making and distribution of public resources.
Here, local communities and mayors have no freedom whatsoever as to funding for even as basic a project as making a pedestrian crossing in a village comes from the central government.
Here, the money of the European tax-payers is used to buy political influence, media and tampering with election results.
Here, nobody is interested in the effectiveness of European funded projects; what matters is a quick spending and reporting of numbers.
Here, there is a complete commensal dependency between the judiciary and the political powers which favour the business interests of oligarchs,  politicians and businessmen.
Here, multi-billion corrupt arrangements take place and are papered over by the government and the Prosecutor’s Office with falsified indictments typed out in thousands of pages.
Here, this is how things are.
This is not living up to European values, is it?

You may pretend you are surprised by what I have just shared with you and continue to keep silent.
Alternatively, you may decide to share your thoughts on the problems.
It will be better if you do the latter as at least several hundred thousand Bulgarian citizens expect you to show that you are aware of what is going on in our country. I do not claim that through this letter I have articulated the will of these hundred thousand people, but I claim that in Bulgaria there are more than a million good people who are decent Europeans and cherish honesty in human dealings. I meet some of them every day and talking to them, I can see their disappointment with your silence. They believe that is disgraceful.

If you do not react, if you do not share your thoughts, if you continue to keep silent about these unprecedented attacks on democracy in Bulgaria, I must warn you that this disenchantment with the present government in Bulgaria will continue to build gradually and slowly, but steadily and irrevocably, into disenchantment with Europe and European institutions.

I refuse to accept that European leaders should be silent when the rule of law and justice is being abused in an EU member country. If, as a result of your silent agreement, I accept that all of the above is possible to happen and remain unpunished in Bulgaria, then I will become completely convinced that the whole European community has set out on the road to social catastrophe. This catastrophe will be the outcome of weak political leadership which has cared only about its personal interests.

The future of the European community will not be fatally affected by attacks from outside, but from strong or weak leadership which reacts inadequately or looks the other way when human rights are being trampled on!

Respectfully, dreaming about a Strong Bulgaria in a United Europe.
Yordan Ivanov.
Leader of Democrats for Strong Bulgaria (DSB), Plovdiv.
Member of  the National Leadership of DSB, member of ЕPP.
Founder of the Club for the Decentralisation of Bulgaria.
contact@yordanivanov.com