Отворено писмо до г-н Манфред Вебер

Йордан Иванов
2.12.2021
26.9.2022
Отворено писмо до г-н Манфред Вебер
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Срам и позор е високопоставен европейски политик да зове за реставрация на управление в България с Бойко Борисов, което помогна на Владимир Путин да заобиколи Украйна в транзита на газ, след което да я  нападне. И това е само един от аргументите.

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МАНФРЕД ВЕБЕР

AN OPEN LETTER TO Manfred Weber

Уважаеми г-н Вебер,

Dear Mr. Weber, (English below)

Прочетох внимателно изказването Ви на номенклатурната предизборна сбирка на Политическа Партия ГЕРБ. И имам да Ви кажа нещо лично. Подобни изказвания от високопоставен европейски политик са срам и позор за най-големия и мощен съюз на държави в света - ЕС.

Вашият най-голям грях е, че с непремерени думи и изопачаване на факти сваляте доверието в европейската политическа класа, девалвирате идеята за върховенство на закона и преди всичко - реторика като Вашата - заради недопустими двойни стандарти - създава почва за зараждане на антиевропейско говорене и подкопава ценностите, на които стъпва и европейската десница, която пряко представлявате, и ЕС като цяло.

1. Вие казвате, че ЕНП има нужда от ГЕРБ като партньор заради войната в Украйна.

Уважаеми г-н Вебер, по време на "европейското управление на ГЕРБ", за чиято реставрация зовете сега, агресорът Владимир Путин успя да заобиколи Украйна като транзитна страна за пренос на газ към Източна и Централна Европа. Това се случи чрез продължението на "Турски поток" през България, любезно осигурено от Борисов и ГЕРБ и платено от българско държавно дружество - тоест от българските данъкоплатци. Този проект, заедно със "Северен поток 2", направи Русия независима от своята съседка. В резултат - Путин получи възможността да нападне вероломно Украйна и да обяви война на украинския народ. Простичко казано - Бойко Борисов и политиката му са сред отговорните за създаването на условия за нападението на Русия над Украйна. Борисов помогна на Путин да изгради "Турски поток" към Европа на територията на България, без страната ни да има възможност да се ползва от газови доставки по тази тръба.

2. Вие казвате, че Бойко Борисов е отговорен човек, на когото можете да разчитате, защото предстои тежка зима.

Уважаеми г-н Вебер, не зная на какъв език сте се разбирали с лидера на партия ГЕРБ, но искам да Ви попитам как и за какво по-точно можете да разчитате? Разчитате ли, например, на забавянето на строежа на газовата връзка с Гърция, която трябваше да е готова в рамките на неговото управление, и отказа по времето на ГЕРБ България да получава пълния обем от алтернативни на руските доставки на газ по договора с Азербайджан? Как това се връзва с грижата, че идва тежка зима? А можете ли да разчитате на Борисов, когато става дума за сигурността на Европа - не беше ли той този, който отклони възможността за разполагане на флотилия в Черно море, за да угоди на Путин? Да, човекът, на когото разчитате, тогава каза, че иска в Черно море платноходки, а не военни кораби.

3. Вие казвате, че България има нужда от партия ГЕРБ, за да усвоява европейски средства.

Г-н Вебер, изкушавам се да ви разясня разликата между усвояване и оползотворяване. А тя е, че при усвояването едни фирми,  приближени до властта, акумулират финансов ресурс, с който една крадлива политическа класа се обогатява. А при оползотворяването европейските фондове подобряват качеството на живот, средата, в която живеем, въобще благосъстоянието на нацията.

Ние живеем в държавата с най-авторитарната структура на публични финанси, с най-лошата медийна среда, кметовете и общините са зависими от централната власт, с европари се купува политическо влияние, има срастване на изпълнителната със законодателната и съдебната власт. И това е страшно, г-н Вебер.

Г-н Вебер,

Европа за мен е власт на закона, солидарност, сигурност и свобода.

Напомням Ви, че бъдещето на европейската общност няма да бъде предопределено от външно влияние, а от силното или слабо вътрешно лидерство. Слабото лидерства се снишава като Вас в името на добър резултат за ЕНП, а силното лидерство прави точно обратното като назовава нещата с истинските им имена.

---

AN OPEN LETTER TO Manfred Weber

I read your speech to the pre-election meeting of GERB’s cronies very carefully. I would like to tell you what I think about it personally. Such a speech coming from a senior European politician brings disgrace and shame on the EU, the biggest and most powerful union of states in the world. You are guilty of making inaccurate statements and distorting facts by which you lower the trust in the European political class, devalue the idea of the rule of law, and above all, your rhetoric, containing unacceptable double standards, feeds into anti-European attitudes and undermines the

conservative European values that you supposedly represent, and the values of the EU as a whole.

1. You said that the European People’s Party needed GERB as a partner because of the war in Ukraine. Dear Mr. Weber,

At the time of the supposedly “European” GERB government, whose restoration you are calling for now, the aggressor Vladimir Putin managed to bypass Ukraine as a transit country through which to transport gas to Europe. This was made possible by Borisov’s and GERB’s kind support for the construction of the continuation of the Turkish Stream gas pipeline through Bulgaria, which was paid by a Bulgarian state company, i.e. the Bulgarian taxpayers. This gas pipeline, together with Nord Stream 2 allowed Russia to become independent of Ukraine and paved the road to Putin’s attack on Ukraine and the war on the Ukrainian people. Simply put, Boyko Borisov and his politics have provided more favourable conditions for Russia’s attack on Ukraine. Borisov helped Putin transport gas to Europe through the Turkish Stream pipeline on Bulgarian territory, even though Bulgaria now has no access to gas running through the pipeline.

2. You said that Boyko Borisov was a responsible person whom you could rely upon during the difficult winter coming ahead. Dear Mr. Weber, I wonder with what language you and the GERB leader understood each other, but I would like to ask you exactly how and in what way you can rely on him: for the delayed construction of the gas connection with Greece, which had to be finished during GERB’s government, or for the refusal of the full amount of gas, as per agreement with Azerbaijan for non-Russian gas? Does this make sense in view of the difficult winter ahead of us? How can you rely on Borisov in terms of European security – did he not decline the possibility of deploying a fleet in the Black sea only to please Putin? The man that you rely upon said that he wanted yachts rather than warships in the Black sea.

3. You said that Bulgaria needed GERB to (mis)appropriate European funds. Mr. Weber, I am tempted to explain to you the difference between misappropriation and utilisation. In

misappropriation, some companies, which are close to the government, accumulate financial resources, through which a corrupt political class gains wealth. In utilisation, European funds are used to improve the quality of life, the environment in which we live, and in short the prosperity of the nation.

We live in a country which has the most authoritarian structure in terms of public finance, and with the least independent media. Mayors and local councils depend on central government, European money buys political influence, there is no clear division between executive, legislative and judicial powers. This is a real threat, Mr. Weber!

Mr. Weber,

For me Europe stands for the rule of law, solidarity, security and freedom. I would like to remind you that the future of the European community does not depend on external influences, but lies in the hands of strong or weak leaders. Weak leaders like you demean themselves to secure votes for the European People’s Party, strong leaders do exactly the opposite – stand up for values!