Договорите за почистване на Марица: Няма безплатен обяд. Никой не чисти реки "безвъзмездно"

Йордан Иванов
6.3.2024
24.1.2022
Договорите за почистване на Марица: Няма безплатен обяд. Никой не чисти реки "безвъзмездно"
Автор на статията
Йордан Иванов
Последвайте автора

Започва проверка на свършеното по почистване на коритото на река Марица. Следващите договори ще бъдат прозрачни, с конкурсно начало, при ясни критерии за избор на изпълнители и методика за остойностяване на дейностите. Търси се законовият начин т.нар. "безвъзмездни" договори да бъдат прекратени

МАТЕРИАЛ ЗА:
Йордан Иванов
СПОДЕЛЕТЕ

„Безвъзмездни“ ли са наистина договорите, сключвани от областните управители на Пловдив в последните години, с цел почистване на речното корито на Марица в различни участъци?

Законно ли е договор да бъде подписан като „безвъзмезден“, когато на практика форма на плащане има, макар и не в пари? Или става дума за схема, която е на ръба на безстопанствеността?

Колко струва работата по почистване на речното легло и каква е насрещната печалба на уж безвъзмездно работещите фирми, посочени да чистят коритото на реката?

Кой, как и по какви критерии избира кои да са компаниите, които да чистят коритото на Марица и защо не е провеждан открит конкурс за дейността?

Къде е контролът и чия е отговорността?

Какво трябва да се направи?

Това са част от въпросите, възникнали след преглед на сключените от предшествениците ми на поста областен управител на Пловдив област действащи договори. Според Закона за водите областният управител е този, които трябва да намери начин да обезпечи почистването на речните корита на територията на областта извън населените места. Законът не предписва как трябва да стане това, а областните управи нямат достатъчен финансов ресурс, нито целеви бюджетни средства за вменената дейност.

Фактическа ситуация с действащите договори

Областната администрация на Пловдив има сключени и действащи общо 4 договора за почистване на различни участъци от речното легло на р. Марица от наносни отложения. Избраните фирми са различни. Два от договорите са от февруари 2019 г., един – от юли 2020 г. и един – от декември 2021 г.  

Договорите иматидентичен предмет, но се отнасят за различни участъци на реката. Предметът е:

Изготвяне на проект за почистване и укрепване на конкретния участък;

Изграждане на подход към речното легло;

Почистване на растителност;

Укрепване на брегове;

Изземване на наносни отложения, съгласно одобрения проект.

Последните два договора са сключени, но към момента не се изпълняват. В първия случай - защото тече обжалване на разрешението, издадено от „Басейнова дирекция“ за дейността, а при втория договор е в ход съгласувателна процедура за предложения техническия проект.

Четирите договора имат още нещо общо: проектите за почистване и укрепване на конкретните участъци от речното легло на Марица съдържат единствено количествени сметки по укрепването и количествени сметки по изземването на наноси. Тези количествени сметки не са остойностени.

Няма безплатен обяд. Никой не чисти реки безвъзмездно

Всички договори са сключени като „безвъзмездни“. Създава се внушение, че дадена фирма прави услуга на държавата - като за своя сметка почиства коритото на река Марица.

Нека е ясно, че това не е така! Наред с дейностите по укрепване на коритото, фирмите изпълнители изземват наносни отложения. Това е и де факто начинът, по който държавата плаща на фирмите скрито – в правото терминът е „насрещна непарична престация“. Тя е замаскирана като „безвъзмездно изземване на наноси“. Тоест – държавата на практика „плаща“ за извършване на дейности по укрепване в натура, но никой не знае размера, защото няма стойностни сметки за цената на иззетите материали.

При условие, че е налице форма на плащане от държавата, било то и чрез инертни материали, то редът, по който са сключени тези договори, е незаконен. Твърдението, записано в самите договори, че са безвъзмездни, е невярно. Това е лъжа. Тези договори са ВЪЗМЕЗДНИ - налице е насрещна престация.

Трети проблем е, че за сключването на тези договори не е имало конкурсна процедура, не е имало състезателно начало, не е имало публичност и прозрачност. Не е известно какъв е принципът, какви са критериите и каква е процедурата за избор на фирмите изпълнители, с които са сключени тези договори. И още – не е ясно какъв е осъщественият контрол на дейността попочистването на реката.

Какви действия предприемам?

1. Областната администрация преустановява подписването на каквито и да било документи по действащи договори. Не мога да си позволя да подпиша какъвто и да е документ по повод тяхното изпълнение, тъй като рискувам да участвам във форма на безстопанственост. За нас законът е над всичко.

2. Областната администрация търси законен начин за прекратяване на действащите договори, който да издържи в съда при евентуално обжалване. Необходимо е тези договори да бъдат прекратени, защото отказвам един ден да бъда атакуван, че съм участвал в кражба, като съм я проспал.

3. Незабавно ще предприема действия за реално остойностяване на дейностите и назначавам проверка, която да провери има ли вреда за фиска и в какъв размер е тя. Чрез външна експертиза ще се калкулира стойността на извършените дейности по укрепване от фирмите, а от друга страна ще се калкулира финансовата стойност на непаричната престация (изземването на наноси). По този начин ще се изчисли и докаже дали е налице вреда за държавния бюджет.

4. Създава се междуведомствена комисия, в която ще бъдат поканени експерти от РИОСВ, „Басейнова дирекция“ и Икономическа полиция. Вече има получено потвърждение от Икономическа полиция, че ще има представители. Две са задачите на комисията.

Първата е да се извърши проверка какво е свършено до момента по предмета на договорите. Проверката ще бъде документална и на място.

Втората задача е да изработи справедлива, законосъобразна методика, по която да се калкулират стойността на строителните работи в полза на държавата и стойността на иззетите наносни отложения в полза на фирмите изпълнители. Участието на Икономическа полиция е единствено с цел да се гарантира, че в методиката ще се заложи формула, която гарантира държавния интерес, т.е. няма да са налице вреди за бюджета.

5. Областната администрация на Пловдив носи ангажимент за поддръжка на коритата на реките извън територията на населените места. Освен тези 4 участъка, за които са сключени цитираните договори, до юни 2022 г. следва да бъде сключен договор и за пети участък. Това е наш ангажимент, който гарантира живота и здравето на жителите на Пловдив област. Във връзка с това, започваме да търсим законосъобразен и неувреждащ интересите на българските граждани правен способ да сключим договори за почистване на речните корита.

Отсега мога да кажа едно – редът за сключване на договорите ще бъде прозрачен, публичен и с конкурентно начало. Да, възможно е да се почиства коритото на р. Марица, като за това се заплаща с наносни отложения, но без да се лъже, че това е безвъзмезден договор и със справедлива калкулация както на дейностите, извършени от фирмите, така и на стойността на извадените и оползотворени от тях инертни материали. И с ясен контрол по изпълнението на дейностите, който е работа на държавните институции.

Проблемът с договорите е на институцията, а не на фирмите и не те носят отговорност за създалата се ситуация с действащите договори. Публично-частното партньорство трябва да е прозрачно и справедливо и за двете страни в него, за да е ефективно за гражданите.

В пресконференцията по темата в областната управа участваха зам.-председателят на Народното събрание от "Демократична България" и председател на комисията по вътрешна сигурност ген. Атанас Атанасов и главният секретар на Областната администрация на Пловдив Георги Янев.